Contract de vînzare – cumpărare

a produselor lactate .

__________________                                                                                                          mun. Chişinău

 

S.R.L. Bantcarad F.P.P., înregistrată la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” la 08.05.1998, cu numărul de identificare de stat (IDNO) – codul fiscal 1003600102298, numită în continuare „Vînzător”, în persoana directorului Codreanu  Carolina, Director, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte;

şi

__________________, cu numărul personal de identificare (IDNP) – codul fiscal ___________,  denumit(ă) în continuare „Cumpărător”, pe de altă parte

denumite în continuare în mod individual „Parte”, iar în mod colectiv „Părţi”, au convenit să încheie prezentul Contract de vînzare – cumpărare a produselor lactate (în continuare „Contract”), cu privire la următoarele:

 

1.      OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.   În temeiul prezentului Contract Vînzătorul se  obligă ca, la cererea Cumpărătorului, să vîndă şi să livreze produse lactate, în limita asortimentului pe care îl posedă (în continuare „Bunuri”), iar Cumpărătorul şi să achite preţul convenit al Bunurilor in limita asortimentului, în condiţiile stabilite de prezentul Contract.

1.2.   Denumirea, asortimentul, cantitatea şi preţul Bunurilor sе vor determină în mod preventiv de către Părţi, luînd în consideraţie posibilităţile Vînzătorului şi cerintele Cumpărătorului, şi se vor indica în graficul de livrare, eliberat de către Vînzător Cumpărătorului. 

2.      TERMENUL CONTRACTULUI

2.1.   Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării lui de către Părţi şi produce efecte pentru o perioadă de 1 (unu) an calendaristic.

2.2.   Termenul prezentului Contract se prelungeşte automat pe perioade succesive de 1 (un) an, în cazul lipsei notificării scrise din ambele Părţi despre intenţia de a înceta relaţiile contractuale cu cel puţin 30 (treizeci) zile calendaristice înainte de expirarea termenului prezentului Contract. Astfel prelungirea Contractului se efectuează în aceleaşi termene şi condiţii.

3.      CONDIŢIILE ŞI TERMENELE EXECUTĂRII CONTRACTULUI

3.1.   Cumpărătorul va plasa o comandă, cu cel puţin 3 (trei)  zile înainte de data cînd se intenţionează ridicarea Bunurilor.

3.2.   Comanda se plasează:

3.2.1.     prin intermediul paginii WEB a Vînzătorului.

3.2.2.     la ghiseul de pe adresa strada Miron Costin 26/4.

3.3.   La plasarea Comenzii Cumpărătorul, in cazul in care nu detine Cardul clientului (în continuare „Card”), va receptiona Cardul contra pret indicat in lista de preturi.

3.4.    Cardul devine proprietate a Cumpărătorului din momentul recepţionării de la Vînzător al acestuia.

3.5.   Comanda poate fi modificata doar în cazul cînd Vînzătorul  este  informat, cu cel puţin 24 ore pînă la data initialaachizitionarii Bunurilor, apelind la nr. de telefon 022444118 sau 060201245 sau la ghiseul de receptie a comenzilor de pe strada Miron Costin 26/4, mun. Chisinau (in continuare Ghiseu).

3.6.   Livrarea Bunurilor de către Vînzător Cumpărătorului are loc la adresa din orasul Chişinău, la punctul indicat in grafic.

 

3.7.   La plasarea sau modificarea Comenzii Cumpărătorul este în drept să-şi exprime doleanţa de a recepţiona Bunurile la o altă adresa, decît cea indicată initial în pct. 3.6. din prezentul Contract, selectînd un punct  de livrare a Bunurilor din lista Vinzatorului.

 

3.8.   În cazul în care in ziua programata Vînzătorul va fi indisponibil să livreze Bunurile la Punctul selectat de către Cumpărător, Cumparatorul va putea recepţiona Bunurile la Ghiseu, pina la ora 16-00 a aceiasi zile.

 

3.8.1.Cumpărătorul declară, că este informat şi acceptă faptul, că livrarea de către Vînzător a Bunurilor la un alt punct  decît Ghiseul, constituie o facilitate oferită de către Vînzător Cumpărătorului şi nu o obligaţie a acestuia.

3.9.   La momentul plasării Comenzii, Cumpărătorul va achita valoarea totală a bunurilor indicate în Comandă, conform prevederilor prezentului Contract.

3.10.   Bunurile se recepţioneaza de către Cumpărător la adresa, selectată conform prevederilor pct. 3.6. si 3.7. din prezentul Contract, conform graficului de eliberare a produselor.

3.11.   Pînă la momentul livrării Bunurilor Cumpărătorului Vînzătorul va asigura păstrarea Bunurilor la temperatura de +2...+6 grade.

3.12.   Bunurile vor fi eliberate de către Vînzător după identificarea Cumpărătorului în baza Cardului.

3.13.   La momentul recepţionării Bunurilor, Cumpărătorul va verifica corespunderea Bunurilor recepţionate Comenzii plasate. Pretenţiile privind cantitatea şi calitatea Bunurilor Cumpărătorul le va formula şi le va expune la momentul recepţionării Bunurilor.

3.14.   Cumparatorul obtine dreptul de proprietate si preia toate riscurile legate de păstrarea şi transportarea acestora, din momentul transmiterii Bunurilor de către Vînzător.

4.      CONDITIILE DE PĂSTRARE ŞI UTILIZARE A BUNURILOR

4.1.   Cumpărătorul, după recepţionarea Bunurilor de la Vînzător, va asigura păstrarea acestora la temperatura de +2 .... +6 Co pentru întreaga perioadă de valabilitate a Bunului. 

4.2.   Vînzătorul recomandă Cumpărătorului, în scopul utilizării efective a bunurilor, următoarele:

4.2.1.      înainte de întrebuinţare, Bunurile să fie încălzite la baia de apă, cu o temperatură a apei de cel mult +36 Co;

4.2.2.      în prima zi de alimentare a copilului cu Bunuri să se întrebuinţeze cîte 30 gr. de Produs, urmînd ca ulterior cantitatea să fie majorată treptat.

5.      PREŢUL PRODUSELOR. ACHITAREA PREŢULUI

5.1.   Cumpărătorul se obligă să plătească preţul Bunurilor aşa cum sunt negociate, convenite şi prevăzute în prezentul Contract. Pretul include toate cheltuielile si costurile, impozitele si taxele, fara a  include

5.1.1        Costul livrării Bunurilor cu transportul auto la punctele din lista prezentata de Vinzator.

5.1.2        Pretul ambaljului returnabil din sticla

5.2.   Din data semnării prezentului Contract, Cumparatorul,  in cazul daca nu detine Cardul, va achita Vînzătorului pretul Cardului conform listei de preturi

5.3.   În cazul pierderii/deteriorării Cardului de către Cumpărător, acesta va achita Vînzătorului  pretul Cardului conform listei de preturi pentru fiecare emitere a unui Card nou în schimbul celui pierdut/deteriorat.

5.4.   Preţul Bunurilor achiziţionate se va calcula pentru fiecare caz în parte, conform comenzii Cumpărătorului şi se va achita în avans, cu cel puţin _3_ (trei) zile lucrătoare pînă la data livrării comenzii.

5.5.   Pentru referinţă Vînzătorul va plasa pe pagina web a sa www.lacta.md preturile Bunurilor, care vor fi utilizate de către Cumpărător la perfectarea comenzii.  

5.6.   În cazul în care Cumpărătorul va achiziţiona Bunuri, in ambalaj de sticla returnabil (in continuare Ambalaj), Cumpărătorul va achita suplimentar,  in calitate de gaj Vînzătorului pretul per fiecare unitate de Ambalaj conform listei de preturi.

5.7.   În cazul în care Cumpărătorul va restitui Vînzătorului Ambalajul într-o stare ce va permite utilizarea ulterioară a acestuia (nu are deteriorări etc.), mijloacele banesti vor fi returnate Cumparatorului

5.7.1.      restituit Cumpărătorului în numerar la Ghiseu; sau

5.7.2.      luat în calcul ca avans la achitarea ulterioara a  Bunurilor la Ghiseu

5.8.   Valoarea Bunurilor comandate si Ambalajul vor fi achitate  de către Cumpărător  prin una din următoarele modalităţi:

5.8.1.      achitare în numerar sau card bancar  la Ghiseul;

5.8.2.      transfer bancar al sumei respective în contul curent al Vînzătorului, menţionat în contul spre  plată;

5.8.3.      prin intermediul paginii web a Vînzătorului www.lacta.md cu utilizarea cardului bancar.

6.      MODIFICAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1.   Modificarea prevederilor prezentului Contract se efectuează doar cu consimţământul în scris al ambelor Părţi, perfectate în formă de acorduri adiţionale care vor constitui parte integrantă a prezentului Contract.

6.2.   Prezentul Contract poate fi reziliat la acordul mutual al Părţilor, exprimat în formă scrisă, perfectat în formă de acord de reziliere.

6.3.   Părţile sunt în drept să rezilieze prezentul Contract în mod unilateral, preîntâmpinând în scris cealaltă Parte cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice până la data presupusei rezilieri în cazul încălcării esenţiale de către o Parte a dispoziţiilor Contractului.

6.4.   La determinarea încălcării esenţiale a condiţiilor contractuale se iau în consideraţie în special următoarele circumstanţe:

6.4.1.      neexecutarea esenţială privează Partea de ceea ce aceasta aşteaptă de la executarea Contractului cu excepţia cazului, când cealaltă Parte va demonstra, că nu a prevăzut şi nici nu putea să prevadă un astfel de rezultat;

6.4.2.      executarea întocmai a obligaţiei se referă la esenţa Contractului;

6.4.3.      neexecutarea este intenţionată sau comisă din culpă gravă;

6.4.4.      neexecutarea dă Părţii un temei de a presupune, că aceasta nu poate conta pe executarea în viitor a prezentului Contract.

6.5.   Acţiunea prezentului Contract încetează în următoarele cazuri:

6.5.1.      la expirarea termenului de valabilitate a Contractului;

6.5.2.      la rezilierea prezentului Contract în conformitate cu prevederile prezentului Capitol;

6.5.3.      dacă Vînzătorul încetează activitatea sa statutară;

6.5.4.      în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

7.      RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

7.1.       Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate, Partea în culpă poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentului Contract fără careva limitări şi nu doar  în prezenţa intenţiei, imprudenţei sau neglijenţei.

7.2.       Pentru returnarea Ambalajului, care poartă semne de deteriorare, Cumpărătorul pierde dreptul de a solicita restituirea gajului , proporţional cantităţii de Ambalaj  nerambursat/deteriorat.

7.3.       Vînzătorul nu răspunde pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate daca aceasta se datorează unor circumstanţe, ce nu depind de voinţa Vînzătorului (de ex: deconectarea curentului electric, deconectarea apei, insuficienta de lapte, materie prima necorespunzatore etc.), care vor fi tratate drept circumstanţe de forţă majoră.

7.3.1.     Valoarea bunurilor nelivrate in circumstantele de forta majora va fi luata in calcul la urmatoarea plasare de comanda a clientului la Ghiseu (pe adresa Miron Costin 26/4).

7.4.       În cazul în care Cumpărătorul nu a ridicat de la Vînzător în termenele stabilite în prezentul Contract Bunurile comandate, el nu va fi în drept să solicite returnarea sau compensarea valorii Bunurilor  nerecepţionate din propria vină.

7.5.       Vinzatorul nu pastreaza pentru zilele urmatoare Bunurile nesolicitate de Cumparator in ziua programata pentru ridicarea conform graficului

8.      LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

8.1.       În toate cazurile, care nu sunt direct reglementate de prezentul Contract, Părţile se vor conduce de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

8.2.       Orice litigiu, care apare din, sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv din încheierea, executarea sau încetarea acestuia va fi soluţionat de către Părţi în mod amiabil. Termenul general de soluţionare amiabilă a litigiilor nu trebuie să depăşească 30 (treizeci) zile.

8.3.       Orice litigiu, care apare din, sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv din încheierea, executarea sau încetarea acestuia şi care nu a fost soluţionat amiabil de Părţi, va fi examinat de către instanţele de judecată competente din Republica Moldova.

9.      NOTIFICĂRI

9.1.        Toate notificările prezentate între Părţi, vor fi întocmite în formă scrisă în limba română, livrate sau expediate Părţii corespunzătoare la adresa acesteia sau la adresa poştei electronice (în continuare „e-mail”) indicate mai jos (sau la altă adresă sau e-mail, pe care destinatarul îl indică preventiv celeilalte Părţi în formă scrisă):

Vînzător:

Adresa: mun. Chişinău, str. Miron Costin 26/4, Republica Moldova

Tel.: 022-44-41-18/ 060201245

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cumpărător:

IDNO:

Buletin de identitate seria ___ numarul...... eliberat la data  

Tel.

e-mail:

9.2.       Cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul Contract, notificările se consideră livrate, dacă au fost expediate destinatarului prin scrisoare cu aviz de recepţie sau e-mail Părţii-destinatare, în special:

9.2.1.      în cazul expedierii prin scrisori cu aviz de recepţie – după semnarea avizului de recepţie de către reprezentantul destinatarului;

9.2.2.      în cazul expedierii prin e-mail – după primirea confirmării privind transmiterea mesajului electronic.

10.  INVALIDARE

10....În cazul în care o prevedere a prezentului Contract este sau devine, în întregime sau parţial, nulă sau în cazul în care prezentul Contract nu reuşeşte să acopere un anumit aspect, validitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. Părţile vor înlocui prevederea nulă, cu una validă, care să reflecte cel mai bine scopul prevederii devenite nule.

11.  DISPOZIŢII FINALE

11.1.   Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare în limba romana, cîte unul pentru fiecare din Părţi, care au putere juridică egală.

11.2.   În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, faxurilor, locului livrării şi a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care au survenit schimbările indicate este obligată să anunţe despre acestea cealaltă Parte în scris, în decurs de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare din momentul apariţiei schimbărilor.

11.3.   Prezentul Contract şi anexele sale sunt indivizibile şi constituie un acord unic al Părţilor, reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură orice alte acorduri/acte verbale sau scrise încheiate anterior între Părţi în legătură cu obiectul prezentului Contract.

 

12. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Vînzător:                                                                                                                         Cumpărător:

SRL „Bantcarad”                                          

str. Cernauti 20A, Chişinău,

c/f 1003600102298,  TVA 0302294                                                 -----------------------------------------------------c/d MD62VI02240800000204MDL

c/b VICBMD2X802

Tel /022/44-41-18                                                                           Cu conditiile contractului am luat cunostinta,

--------------------------------------                                                      sunt de acord, pentru ce si semnez.

PRODUSELE NOASTRE LE PUTEȚI GĂSI ÎN REȚEAUA MAGAZINELOR:

NOI ACCEPTĂM

Back to Top